Monteiro’s Kosoto-Gake

Monteiro’s perfectly-timed kosoto-gake counter floors her opponent.